Obchodní podmínky GDPR

GDPR

~~Zpracování osobních údajů a poučení subjektu


 GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Klaška  . (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
  adresa:

Wolkerova 8
 58601 Jihlava

email: jankla@zwiebelmuster.cz


  telefon: 00420 777 142 326


  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  Účelem zpracování osobních údajů je
  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


 IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 Příjemci osobních údajů jsou osoby
  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  zajišťující marketingové služby,
  za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci a  ani  jiným  osobám.


 VI. Vaše práva

 Za podmínek stanovených v GDPR máte
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


 VIII. Závěrečná ustanovení

 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

 

Obchodní a záruční podmínky 

Objednání zboží a potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem do 24 hodin po obdržení Vaší objednávky. O odeslání objednaného zboží budete také informováni e-mailem. V případě jakýchkoli změn a nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat. Jestliže neobdržíte potvrzení objednávky, prosím kontaktujte nás e-mailem: jankla@zwiebelmuster.cz nebo tel. 777142326.

Dodací termíny
Dodávky objednaného zboží jsou zajištovány do 21 pracovních dnů od potvrzení objednávky a zaplacení zboží. V případě, že objednané zboží je označeno jako na skladě, je expedováno do 3 dnů. V individuálních případech, zvláště u složitějších výrobků bude po odsouhlasení zákazníkem dohodnuta individuální lhůta pro dodání i platbu.

Zrušení objednávky
Kupující má právo každou objednávku do 24 hodin bezplatně zrušit a to bez udání důvodu. Zrušení provede písemně. 
Při stornování objednávky uvedte Vašeho jméno a číslo objednávky. 
Uzavřením kupní smlouvy se rozumí písemné potvrzení objednávky prodávajícím na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. 

Provozovatel obchodu (Jan Klaška ičo 13407511, Wolkerova 8 Jihlava 58601) je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:
- vyprodání zboží na skladě
- změna ceny od dodavatele
- nezaplacení zboží zákazníkem

Platba a dodání zboží platné pro zasílání v rámci ČR

Možnosti platby
- dobírkou 45 kč
- osobní odběr 0 kč
- platba na bankovní účet 0 kč,- ZDARMA

Možnosti dodání zboží
- Česká pošta cenné psaní platba na účet  ZDARMA
Česká pošta cenné psaní dobírka 45 kč 

 

Záruky a reklamace:

Výměna či vrácení zboží 
Vrácené zboží má být nepoškozené, kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo odečíst zákazníkovi odpovídající částku za náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje. Při výměně/vrácení zboží kupující zašle zboží zpět doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu: Jan Klaska, Wolkerova 8, Jihlava 58601. tel.777142326 

Zásilky odeslané na dobírku nebudou přijímány. Prosíme o uvedení Vašeho bankovního spojení pro vrácení peněz.

Vrácení zboží 
Zákazník má právo dle §53 odst. 6 a 7 občanského zákoníku zboží vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.Společně se zpět zaslaným zbožím zašlete vždy jako doklad o koupi originál účet za zboží. Vrácení peněz proběhne vždy do 30 dnů od obdržení vráceného zboží. Při vrácení peněz poštovní poukázkou bude částka ponížena o 60,- Kč za poštovní služby. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen odeslat zboží dodavateli nejpozději do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy.

Reklamace zboží 
Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě reklamace odešlete zboží zpět na naši adresu společně s průvodním dopisem, kde bude uveden výčet reklamovaných vad. Po obdržení zboží a po kladném posouzení reklamace jej prodávající opraví nebo vymění za stejné zboží, v případě že již nebude k dispozici tak za jiný druh, na základě individuální dohody, nebo bude vrácena kupujícímu odpovídající částka za zboží předem dohodnutým způsobem. Případné reklamace budou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

Na co se záruka nevztahuje
a) závady vzniklé běžným opotřebením
b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Postup při reklamaci
1) informujte nás o reklamaci, e-mailem, nebo písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu - " Jan Klaška, Wolkerova 8, Jihlava 58601, tel.: 777142326 "
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí naší firmou. V případě, že  reklamaci nevyřídíme  do 30 dnů, vrátíme Vám peníze v plné výši.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. Jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem, mohou být předány třetí osobě pouze v případech souvisejících s objednávkou a jejím bezproblémovým vyřízením (např. předání přepravci a pod.). 

Prodej zajišťuje:
Jan Klaška   
ičo 134075121
Wolkerova 8
Jihlava
58601

Prodávající si vyhrazuje právo na změny obsahu Obchodních podmínek. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s výše uvedenými Obchodními podmínkami a nemá proti nim žádných výhrad.

Doporučujeme

https://www.facebook.com/originalnicibulak/ 

www.zwiebelmuster.eu - Porcelán cibulák EU
www.zwiebelmuster.at - Porcelán cibulák EU
www.originalcibulak.sk - Porcelán cibulák Slovensko
www.sperkygranát.cz - Prodej nádherných šperků
www.lustrykristal.cz - Krásné broušené křišťálové lustry

 

www.proveduto.cz - Proveduto je internetový portál se službami, online brigádami a mikroprácemi
www.megazone.cz - Prodej drobné elektroniky, bluetooth audio
www.powercam.cz - Kvalitní bezpečnostní kamery e-shop
www.mikicomp.cz - Opravy počítačů, notebooků, tvorba eshopů
www.michalkoska.cz - Bezpečnostní kamery - prodej a montáž Jižní Morava

Jan Klaška - provozovatel

  • 00420 777 142 326
  • jankla@zwiebelmuster.cz

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com